Apie

Apie

Kuriame menininkų ir bendruomenių ryšius pokyčiams kurti

2012 m. įsteigta Menų agentūra “Artscape” – projektine veikla paremta, ne pelno siekianti kultūros organizacija, inicijuojanti ir vykdanti tarpsektorinius (meninius – socialinius – edukacinius) projektus, kuriuose menas naudojamas kaip socialinių permainų katalizatorius. Pirmus penkerius veiklos metus “Artscape” veikė kaip konsultacinis centras („hub“) ir inkubatorius jaunoms besikuriančioms menų organizacijoms, kurios ieško žinių, kaip rašyti paraiškas, vykdyti projektus, vystyti veiklą, eksportuoti savo sukurtus kultūros produktus. Nuo 2015 m. organizacija dirba su į Lietuvą atvykusiais migrantais, prieglobsčio prašytojais ir gavėjais, tautinių mažumų atstovais, kaupia ekspertines žinias, plėtoja partnerių tinklą dirbant su šiomis grupėmis.

Misija

Mes, kurdami profesionalaus meno produkcijas ir  edukacines programas, siekiame didinti kultūros prieinamumą bei bendruomenių sąveiką. Dirbdami drauge su menininkais, vietos bendruomenėmis ir pažeidžiamomis visuomenės grupėmis mes puoselėjame saviraišką, aktyvų dalyvavimą visuomenės gyvenime, ieškome socialiai atsakingų sprendimų ir taip kuriame reikšmingą socialinį pokytį.

Vizija

Atvira, tolerantiška, įgalinta  visuomenė, stiprinama transformatyvių meninių procesų ir bendruomenių sąveikos.

Vertybės

Įvairovė, lankstumas, kompetencija, poveikis.

“Artscape“ komanda ir savanoriai vykdo kultūrinę-edukacinę veiklą pabėgėlių centruose, įgyvendindami meninius projektus, skatinančius pabėgėlių integraciją ir visuomenės supratimo didinimą migracijos temomis. Kultūros programa– tęstinis projektas, kurio veiklos vystomos 3 kryptimis: 

  • inicijuojami profesionalaus meno projektai pabėgėlių tema, įtraukiantys menininkų bendruomenę ir didinantys visuomenės sąmoningumą migracijos ir integracijos klausimais (2017 su LNDT pastatytas dokumentinis spektaklis “Dreamland”); 
  • vykdoma kultūros edukacijos programa “Kultūros prieinamumo didinimas pabėgėliams Lietuvoje” Ruklos ir Pabradės pabėgėlių centruose; 
  • telkiama bendruomenė savanoriškoms veikloms.

Kurdami savarankišką platformą ir veiksmingą koordinavimo sistemą, menų agentūra „Artscape“ bendradarbiauja su privačiu ir valstybiniu sektoriais, labdaros fondais, ambasadomis, prekybos rūmais, ne pelno siekiančiomis organizacijomis ir kitais suinteresuotais asmenimis tam, kad šių projektų nauda būtų jaučiama ne tik kultūros ir meno sektoriaus atstovams, bet įgalindami menininkus stiprintų bendruomenių sąmoningumą, didintų supratimą apie socialines problemas, aktualias kitoms pažeidžiamoms mūsų visuomenės grupėms.

Už savitarpio pagalbos ir savanorystės iniciatyvos įgyvendinimą Menų agentūra „Artscape“ gavo Lietuvos Respublikos vyriausybės padėką už pagalbą Lietuvai kovoje su COVID-19 virusu. 

 

VEIKLOS ATASKAITA IR FINANSINIS ATASKAITŲ RINKINYS 2020

VEIKLOS ATASKAITA IR FINANSINIS ATASKAITŲ RINKINYS 2021

VEIKLOS ATASKAITA 2022

VEIKLOS ATASKAITA IR FINANSINIS ATASKAITŲ RINKINYS 2023

PRIVATUMO POLITIKA IR AUKOJIMO SĄLYGOS

SEKSUALINIO IŠNAUDOJIMO IR PRIEVARTOS PREVENCIJOS VIDAUS POLITIKA

#Įkvepianti lyderystė #atvirumas kultūroms #bendradarbiavimas #įvairovė